نمایش دادن همه 5 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺎرداري (الیافی)

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﻤﺮ وﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻟﮕﻦ ﺧﺎﺻﺮه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﻮدك

ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺎرداري (الیافی)

روﮐﺶ ﻣﺨﻤﻞ و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل آﺳﺘﺮي ﻣﻘﺎوم ﻫﻤﺮاه زﯾﭗ روﮐﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ زﯾﭗ ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎﻧﺖ

ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺎرداري (اﻟﯿﺎﻓﯽ)

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺷﮑﻢ و ﻟﮕﻦ راﺣﺘﯽ در اﺳﺘﺮﺣﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺸﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺷﮑﻢ در دوران ﺑﺎرداري ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات

ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺎرداري (الیافی)

ﮐﺎﻫﺶ ورم و درد ﭘﺎﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ درد ﮐﻤﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮدي ﮐﻤﺮ

ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺎرداري (اﻟﯿﺎﻓﯽ)

ﺳﺒﮏ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روي ﻣﺒﻞ و ﺗﺨﺘﺨﻮاب روﮐﺶ ﭘﻨﺒﻪ اي و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻨﯿﻦ