نمایش 1–36 از 112 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

انگشتر تاتو و تشتک تاتو کد 421 431

ساخته شده از مواد اولیه مرغوب و بهداشتی قابل استفاده همزمان تشتک با انگشتر گنجایش بالا براي ترکیب رنگ ها

اورینگ الیافی (کارتنی ) کد 551

لیاف مصنوعی درجه یک و فشرده روکش مخمل و آنتی باکتریال مناسب براي بیماران هموروئیدي کاهش فشار روي ستون فقرات

اورینگ الیافی (نایلونی) کد 552

رفع خستگی و اصلاح الگوي نشستن پیشگیري از درد و بی حسی نشیمنگاه قابل استفاده در محیط هاي گوناگون قابل استفاده در دوران بارداري

اورینگ گرد فوم کد 553

فوم سرد با کیفیت بالا و انعطاف پذیر تسکین دهنده درد مهره هاي کمر کاهش فشار روي ستون فقرات روکش مشبک و قابل تنفس

ﺑﺎدﮐﺶ 21 ﻟﯿﻮاﻧﻪ کد ۱۰۲

21 ﻟﯿﻮان در ﺳــﺎﯾﺰﻫـــﺎي ﻣﺨﺘـﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﭘﻤﭗ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻫﻀـﻢ و ﮔـــﻮارش ﺑﻬﺘـــﺮ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴـﯽ ﮐﺎﻫﺶ دردﻫـﺎي ﻋﻀــﻼﻧﯽ

ﺑﺎدﮐﺶ 6 ﻟﯿﻮاﻧﻪکد۱۰۱

6 ﻟﯿــﻮان در ﺳــﺎﯾــﺰﻫــﺎي ﻣﺨﺘـﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﭘﻤﭗ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﺧـــﻮاص ﺳـــــﻢ زداﯾـــــﯽ ﺑــــــﺮاي ﺑـﺪن درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺖ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪن ﺑﻬﺘـــﺮ ﺷـﺪن ﺟــــﺮﯾــــﺎن ﺧــــﻮن در ﺑﺪن

ﺑﺎدﮐﺶ 81 ﻟﯿﻮاﻧﻪ کد۱۰۳

81 ﻟﯿﻮان در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﭘﻤﭗ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺪن درﻣﺎن ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼت

ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺎرداري (الیافی)

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﻤﺮ وﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻟﮕﻦ ﺧﺎﺻﺮه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﻮدك

ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺎرداري (الیافی)

روﮐﺶ ﻣﺨﻤﻞ و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل آﺳﺘﺮي ﻣﻘﺎوم ﻫﻤﺮاه زﯾﭗ روﮐﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ زﯾﭗ ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎﻧﺖ

ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺎرداري (اﻟﯿﺎﻓﯽ)

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺷﮑﻢ و ﻟﮕﻦ راﺣﺘﯽ در اﺳﺘﺮﺣﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺸﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺷﮑﻢ در دوران ﺑﺎرداري ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات

ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺎرداري (الیافی)

ﮐﺎﻫﺶ ورم و درد ﭘﺎﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ درد ﮐﻤﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮدي ﮐﻤﺮ

ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺎرداري (اﻟﯿﺎﻓﯽ)

ﺳﺒﮏ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روي ﻣﺒﻞ و ﺗﺨﺘﺨﻮاب روﮐﺶ ﭘﻨﺒﻪ اي و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻨﯿﻦ

ﺑﺎﻟﺶ دور ﮔﺮدﻧﯽ (ﻓﻮم) کد۹۰۱

ﻓﻮم ﺳﺮد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ روﮐﺶ ﻣﺨﻤﻞ و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﮔﺮدن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮔﺮدن اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺼﻮل۲۸×۲۸×۱۰cm

ﺑﺎﻟﺶ دور ﮔﺮدﻧﯽ (ﻣﻤﻮري ﻓﻮم) کد۹۰۲

ﻣﻤــﻮري ﻓــﻮم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ روﮐﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻔﺎده در ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻣﻨﺰل ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺮ و ﮔﺮدن

ﺑﺎﻟﺶ دور ﮔﺮدﻧﯽ اﻟﯿﺎﻓﯽ ( ﮐﺎرﺗﻨﯽ )کد ۹۰۳

اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺑﺎﻟﺶ دور ﮔﺮدﻧﯽ اﻟﯿﺎﻓﯽ (ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ) کد۹۰۴

اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ روﮐﺶ ﻣﺨﻤﻞ و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل زﯾﭗ ﻣﺨﻔﯽ 02 ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ

بالش شیردهی گرد کد 651

کمک به نشستن کودك الیاف مصنوعی درجه یک روکش مخمل و آنتی باکتریال روکش قابل شستشو

بالش شیردهی مربعی کد652

جلوگیري از کمر درد در هنگام شیردهی آسودگی نوزاد هنگام مکیدن سینه کاهش فشار روي ستون فقرات جلوگیري از ریفلکس و کولیک

ﺑﺎﻟﺸﺖ آرﺗﺮوز (سخت L) کد ۷۶۱

ﺑﺎﻟﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ Lﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮ و ﭘﻒ روﮐﺶ ﭘﻨﺒﻪ اي و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل روﮐﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ

ﺑﺎﻟﺸﺖ آرﺗﺮوز (سخت M) کد ۷۶۰

ﺑﺎﻟﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ Mﺗﺴﮑﯿﻦ درد آرﺗﺮوز ﮔﺮدن روﮐﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ روﮐﺶ ﭘﻨﺒﻪ اي و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل

ﺑﺎﻟﺸﺖ آرﺗﺮوز (نرم L) کد ۷۵۱

ﺑﺎﻟﺶ ﻧﺮم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰL ﻣﻨﺎﺳﺐ و راﺣﺖ ﺑﺮاي ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه درد ﺷﺎﻧﻪ و ﭘﺸﺖ روﮐﺶ ﭘﻨﺒﻪ اي و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل

ﺑﺎﻟﺸﺖ آرﺗﺮوز (نرم M) کد ۷۵۰

ﺑﺎﻟﺶ ﻧﺮم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ M ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻓﺮم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ وزن روﮐﺶ ﭘﻨﺒﻪ اي و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل

ﭘﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪ کد ۱۳۵۰

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻏﻮب درﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪ ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ راﺣﺘﯽ و ﻧﺮﻣﯽ ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ

ﭘﺪ ﺟﯽ ﻓﺎﯾﻮ (بند انگشتی ) کد ۸۰۲

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن روي ﺑﺪن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن و اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﺨﺼﻮص رﯾﻠﮑﺲ ﮐﺮدن و ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﺑﺪن

ﭘﺪ ﺟﯽ ﻓﺎﯾﻮ (تخم مرغی)کد ۸۰۱

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن روي ﺑﺪن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺒﻮد ﺷﺪن ﺑﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ران و ﺑﺎﺳﻦ

ﭘﺪ ﺟﯽ ﻓﺎﯾﻮ (چمنی ) کد ۸۰۳

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮدر و ﯾﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﺳﺎژ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن و اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺸﺖ ﺑﺎزو , ﭘﺸﺖ ﺳﺎق

ﭘﺪ ﺟﯽ ﻓﺎﯾﻮ (ریلکسی) کد۸۰۴

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮدر و ﯾﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﺳﺎژ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن و اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﺨﺼﻮص رﯾﻠﮑﺲ ﮐﺮدن و ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﮐﻞ ﺑﺪن

پد جی فایو (ماساژوري) کد806

تولید شده از مواد بهداشتی و ضد حساسیت روان حرکت کردن روي بدن هنگام ماساژ دادن غیر قابل جدا شدن و استفاده طولانی مدت از پد مخصوص پهلو , شکم , ران و باسن

ﭘﺪ ﺟﯽ ﻓﺎﯾﻮ (ماساژوری)کد ۸۰۶

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن روي ﺑﺪن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن و اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از ﭘﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻬﻠﻮ , ﺷﮑﻢ , ران و ﺑﺎﺳﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت

ﭘﺪ ﺟﯽ ﻓﺎﯾﻮ (مواجی) کد ۸۰۵

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن و اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﺨﺼﻮص ﺷﮑﻢ و ﭘﻬﻠﻮ , ﮐﺘﻒ , ﺷﺎﻧﻪ , ران و ﺑﺎﺳﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻي ﺧﺮد ﮐﺮدن ﺳﻠﻮﻟﯿﺖ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ

پد فارادیک (باسن) کد1401

پد فارادیک باسن سفت کننده باسن ساخته شده از لاستیک و کربن

پد فارادیک (سینه) کد 1402

پد فارادیک سینه سفت کننده سینه ساخته شده از لاستیک و کربن

پد فارادیک بدن (گرد) کد 1121

پد فارادیک بدن گرد سفت کننده عضلات بدن ساخته شده از لاستیک و کربن

پد فارادیک بدن (گرد) کد 1211

پد فارادیک بدن گرد سفت کننده عضلات بدن ساخته شده از لاستیک و کربن

پد فارادیک بدن (مربعی) کد 1212

پد فارادیک بدن مربعی سفت کننده عضلات بدن ساخته شده از لاستیک و کربن

پد فارادیک صورت (گرد) کد 1313

پد فارادیک صورت گرد سفت کننده عضلات صورت از بین برنده چروك پیشانی